گزارش
پرسش
در اجرای شمع های بتنی درجا، در صورت احتمال وجود نقصی در مقاومت بتن از چه بررسی و آزمایشی بهتر است استفاده شود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن