گزارش
پرسش
در هنگام تهیه اسناد قراردادي، مبلغ کار براساس فهرست بهاي سال 1379 برآورد و تنظیم گردید. لیکن شاخص تعدیل سهواً به عوض سه ماهه چهارم سال 1378 سه ماهه چهارم سال 1379 درج گردید. شاخص تعدیل قرارداد یاد شده چگونه ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن