گزارش
پرسش
ارتفاع توصیه شده از کف، جهت سیم کشی برای استفاده های موقت چقدر است؟ ( در صورتی که امکان حفاظت از آسیب های احتمالی آن نباشد)
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن