گزارش
پرسش
ساختمان مسکونی سه طبقه با سیستم باربر جانبی قاب خمشی فولادی متوسط بر خاک نوع IV مستقر می باشد. چنانچه سطح لرزه خیزی محل استقرار سازه خیلی زیاد باشد، ضریب زلزله به روش ساده به کدام گزینه نزدیک است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن