گزارش
پرسش
یک کارگاه تولید بتن، برای رتبه بندی مورد بازرسی قرار گرفته و در همان ابتدا مشخص می شود که و ضعیت توزیع سیمان و سنگدانه به صورت حجمی است. چه موردی درباره رتبه بندی این کارگاه صحیح است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در یک ساختمان با مصالح بنایی، دیوارهای خارجی دو جداره شامل جدار داخلی با ضخامت 150میلی متر، جداره خارجی با ضخامت 100 میلی متر و فضای باز بین آن ها 50 میلی متر است. اگر تنها جداره داخلی تحت بار ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
برای ساختمان های بنایی مسلح واقع در مناطق باخطر نسبی کم، چه موردی صحیح است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در اجرای شمع های بتنی درجا، در صورت احتمال وجود نقصی در مقاومت بتن از چه بررسی و آزمایشی بهتر است استفاده شود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
اگر برای دیوارهای غیر سازه ای به ضخامت 200 میلی متر به جای آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان از آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان استفاده شود، وزن هر متر مربع دیوار حدودا چند ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن