گزارش
پرسش
حصارهای محافظ گود در مجاورت معابر و فضاهای عمومی در چه فاصله ای از لبه گود باید احداث شود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در تخریب دستی دودکش های بلند صنعتی، چه موردی نمی تواند معرف فاصله محل استقرار کارگران تا نقطه بالای سازه و ارتفاع ضایعات حاصل از تخریب در داخل کوره باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در اجرای ساختمان نیمه پیش ساخته با صفحات بتن پاششی سه بعدی چه موردی صحیح نمی باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در یک پروژه صنعتی سازی بزرگ برای احداث ساختمان 120 واحدی با 12 طبقه به متراژ هر طبقه 1000 متر مربع، مجری باید چه رتبه ای نزد سازمان برنامه و بودجه داشته باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن