گزارش
پرسش
آزمایشات تخصصی نشان داده است که سنگ دانه هایی که به ناچار برای ساخت بتن در یک پروژه عمرانی استفاده خواهند شد، مستعد واکنش قلیایی- سنگ دانه هستند. در صورتی که عدم استفاده از این سنگ دانه ها امکان نداشته ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن