گزارش
پرسش
قراردادي با موضوع اجراي عملیات خاکی براساس فهرست بهاي راه و باند سال 1382 منعقد شده است کارفرما در آغاز کار اقدام به کاهش 25 درصد سقف پیمان نموده و این حق خود را صرفاً از طریق کاهش فاصله حمل ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن