گزارش
پرسش
سطح زیربناي زیرزمین در قراردادهاي منعقده براساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 چگونه محاسبه می شود تا قبل از انعقاد پیمان در جدول بند الف ماده 11 درج گردد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن