گزارش
پرسش
با توجه به شرح ردیف هاي 35040900 و 35041000 در دفترچه شرح ردیف هاي سدسازي سال 1379 منضم به قرارداد عملیات احداث یک سد مخزنی، نحوه محاسبه و اعمال اضافه بهاي مذکور در صورت افزایش قطر حفاري از 56 به ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن