گزارش
پرسش
گزارش های نظارت در مراحل ساخت سازه های بتنی در مورد دمای بتن و محافظت در نظر گرفته شده برای بتن در هنگام جای دادن در دمای کمتر از 5 درجه با بیشتر از 35 درجه سلسیوس حداقل تا چند ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن