گزارش
پرسش
برای رنگ آمیزی قسمت های فولادی هر گاه از طرف کارخانه سازنده رنگ دستورالعملی برای درجه حرارت مناسب برای انبار کردن رنگ ارائه نشود. درجه حرارت مناسب برای انبار کردن رنگ چقدر است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن