گزارش
پرسش
در قراردادهاي منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید، حداکثر زمان مشاور براي رسیدگی به صورت وضعیت ماهانه چه مدت است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن