گزارش
پرسش
یک کارگاه تولید بتن، برای رتبه بندی مورد بازرسی قرار گرفته و در همان ابتدا مشخص می شود که و ضعیت توزیع سیمان و سنگدانه به صورت حجمی است. چه موردی درباره رتبه بندی این کارگاه صحیح است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن