گزارش
پرسش
در خصوص بند 8 پیوست بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 1382/9/15، در مورد تغییر ضریب 0/95 در رابطه ضریب تعدیل، در پیمان هایی که در مدت اولیه به علاوه تمدید مدت پیمان در اثر افزایش مقادیر کار با تاخیرات مجاز به ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن