گزارش
پرسش
در یک ساختمان با مصالح بنایی در خصوص دیوار غیر سازه ای غیر مسلح آجری به طول 3 متر، ارتفاع 3 متر و ضخامت 15 سانتی متر مفروض است. کدام گزینه در مورد اجرای میلگردهای بستر صحیح نیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن