گزارش
پرسش
در یک ساختمان بنایی، دیوار غیر سازه ای جداگر آجری با عرض 120 میلی متر مفروض است.کدام مورد صحیح نیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن