گزارش
پرسش
کدام مورد برای تامین مقاومت کششی ناشی از خمش در دیافراگم ها از نوع دال بتنی مناسب نیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن