گزارش
پرسش
در مورد مصالح برای خاکریزی پشت دیوارهای سازه نگهبان کدام مورد صحیح نیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن