گزارش
پرسش
پروژه اي با 17 درصد افزایش مقادیر و 51 درصد کاهش مقادیر مواجه است. آیا پیمانکار درخصوص عدم موافقت با ارائه کار با نرخ پیمان (مطابق بند الف - 2 ماده 29 شرایط عمومی پیمان) و تقاضاي خاتمه پیمان از ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن