گزارش
پرسش
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده با درصد تعیین شده براي هر سال، در صورت وضعیت هاي پیمانکاران و صورتحساب هاي مربوط به حق الزحمه مهندسین مشاور به چه صورت است؟ -
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن