گزارش
پرسش
برای حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق، دانشگاه ها از نظر نوع تقسیم بندی تصرف های ساختمانی جزء کدام دسته بندی از تصرف ها هستند؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن