گزارش
پرسش
برای هر منطقه سیستم های کشف و اعلام حریق، هرگاه از اسپرینکلر استفاده نشده باشد حداکثر مساحت کشف حریق و حداکثر طول آن چه مقدار است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن