گزارش
پرسش
ساختمان بنایی مسلح با زمان تناوب 0.75 ثانیه مفروض است.ارتفاع طبقات 3 متر می باشد چنانچه دیوارهای طبقات دو سرگیردار باشند، حداکثر جابجایی نسبی طبقه ها را پیشنهاد دهید؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن