گزارش
پرسش
حداکثر ارتفاع نردبان یک طرفه و دو طرفه در حالت باز که باید مورد استفاده قرار گیرند به ترتیب چقدر است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن