گزارش
پرسش
کدام مورد در خصوص حداقل فاصله بالاترین طبقه یک ساختمان 10 طبقه به ارتفاع 35 متر از تراز پایه، از زمین مجاور صحیح است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن