گزارش
پرسش
با سلام بنا به استعلام اخذ شده در خصوص چک های صیادی جدید ماهیت ثبت در سامانه بانکی چیست؟ آیا شرط صحت است یا شرط لزوم؟ آیا می­توان گفت به سبب عدم ثبت در سامانه، صدور چک هم صورت نگرفته است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن