گزارش
پرسش
کدام مورد برای دوغاب سیمانی که برای تقویت عناصر بنایی مورد استفاده قرار می گیرد صحیح است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن