گزارش
پرسش
در خصوص تبصره ذیل بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان در صورت اعمال ماده 48 نسبت به پیمانکار آیا مبلغ 2/5 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه به پیمانکار تعلق می گیرد یا خیر ؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن