گزارش
پرسش
مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات که در فسخ پیمان می بایستی ضبط شود 5 درصدمبلغ صورت وضعیت است یا 5 درصد مبلغ قرارداد ؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن