گزارش
پرسش
آیا رعایت ضوابط بخشنامه شماره 4951 /54 - 5453 /102 مورخ 1377/9/9 در رابطه با ارائه تجزیه بها برای قراردادهای منعقده بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/8/24 الزامی است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
چنانچه با توجه به تبصره یک ردیف ( 10-الف) بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/02/4، برآورد ارائه شده توسط کارفرما صرفا جنبه راهنما دارد، به چه استنادی پیمانکار از این برآورد در ارائه تجزیه بها استفاده نماید؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن