گزارش
پرسش
ضرایب به روزرسانی در برآورد اولیه تهیه شده براساس ضوابط بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 چگونه محاسبه می شود؟ آیا چهار دوره سه ماهه نسبت به چهار دوره سه ماهه قبل از آن مقایسه شده و متوسط گرفته می شود ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
چنانچه با توجه به تبصره یک ردیف ( 10-الف) بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/02/4، برآورد ارائه شده توسط کارفرما صرفا جنبه راهنما دارد، به چه استنادی پیمانکار از این برآورد در ارائه تجزیه بها استفاده نماید؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن