گزارش
پرسش
در خصوص بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/02/4، با توجه به ردیف 5 از بند الف، در صورتی که به هنگام سازی باعث تقلیل مبلغ برآورد گردد، آیا اعمال آن ضروری است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن