گزارش
پرسش
آیا رعایت ضوابط بخشنامه شماره 4951 /54 - 5453 /102 مورخ 1377/9/9 در رابطه با ارائه تجزیه بها برای قراردادهای منعقده بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/8/24 الزامی است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن