گزارش
پرسش
قراردادی به صورت زیربنایی و بر اساس ضوابط بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 منعقد شده و در آن آیتم ها به صورت درصدی از کار ذکر گردیده است.در زمان اجرای کار مبلغ قرارداد و همچنین اجرای کار 25 درصد افزایش ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
قراردادی بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 منعقد شده است. با وجودی که در نقشه های منظم به پیمان تغییری داده نشده، مغایرتی بین مقادیر کار درج شده در جدول بند الف ماده 11 پیمان با مفاد بند (ب-1) ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا پروژه هاي تعمیراتی و مرمت آثارتاریخی، نیمه تمام، محوطه سازي، سوله و اجراي تاسیسات ملزم به رعایت ضوابط بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 هستند؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن