گزارش
پرسش
آیا اضافه بها بتن ریزي سقف ها موضوع ردیف 080302 در فهرست بهاي ابنیه سال 1387 شامل بتن ریزي سقف هاي کامپوزیت میگردد یا خیر؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن