گزارش
پرسش
اگر دستگاه هوا رسان روی بام شیب دار با شیب بیش از 25 درصد نصب شود برای دسترسی به آن باید در اطراف آن سکوی افقی حداقل به اندازه ......... پیش بینی شود.
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن