گزارش
پرسش
پیمانکاري در یکی از پروژه هاي اجرایی تصفیه خانه آب خود، با معضل کمبود فضا بین واحدها و سازه ها از جهت عدم امکان تردد و دسترسی بتن ریزي روبرو است، بطوري که براي بتن ریزي واحدها، ناچار به استفاده ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن