گزارش
پرسش
آرماتور از نظر روش ساخت و از نظر شکل پذیری به ترتیب به چند دسته تقسیم می شوند؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن