گزارش
پرسش
استفاده از سیمان های پرتلند آهکی در کدام یک از شرایط محیطی زیر مجاز است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن