گزارش
پرسش
در طراحی پی و سازه شکل زیر، در صورت عدم محاسبه پایداری حداکثر مقدار z چقدر می تواند باشد؟  
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن