گزارش
پرسش
برای اندازگیری مساحت زیربنا در قرارداد دستمزدی اجرای یک ساختمان بین صاحبکار و مجری که ایوان ها و بالکن های بدون سقف آن جمعا 9 متر مربع و نورگیر آن به مساحت 12 متر مربع و همچنین سطح پیلوت آن ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن