گزارش
پرسش
در اجرای ساختمانی با مصالح بنایی چه مقداری در محدوده مجاز نشست آزمایش اسلامپ برای کارایی دوغاب سیمان است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن