گزارش
پرسش
در یک اتصال گیردار از پیش تایید شده، تیر دارای مقطع IPE 240 و ستون از مقطع H ساخته شده از ورق هستند.کدام مورد برای این اتصال در طبقات میانی صحیح است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن