گزارش
پرسش
در فهرست بهاي ابنیه سال 1387 پرداخت هزینه اتصالات تودلی تیر حمال ها به ستون ها (که پس از نصب تیرها و هنگام مونتاژ در ارتفاع اجرا می شود) مشمول ردیف 090702 می گردد یا از ردیف دیگري پرداخت می ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن