گزارش
پرسش
مبناي برآورد و قیمت یک قرارداد فهرست بهاي ابنیه 1388 می باشد و یکی از آیتم هاي کاري در این پروژه اجراي اسکلت فلزي براساس ردیف هاي مندرج در فصل نهم فهرست بهاي مذکور و سایر ردیف هاي مرتبط می ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن