گزارش
پرسش
در یک کارگاه ساختمانی برای ذخیره حدود 9 متر مکعب سیمان، ظرفیت اسمی سیلو حداقل چقدر باید باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
برای ساخت بتن پر مقاومت با مقاومت فشاری 50 مگا پاسکال اندازه حداکثر شن چند میلی متر و مقدار مناسب سیمان آن به ترتیب چه میزان می تواند باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
سنگدانه های انبار شده، برای استفاده در فرآورده های ساختمانی، حداقل چند ساعت بعد از قرارگیری در محل دپو قابلیت مصرف دارد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
کدام مورد درباره راه پله ها و پلکان های راه خروج مطابق الزامات حفاظت ساختمان در برابر حریق صحیح است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن