گزارش
پرسش
یکی از اعضای نظام مهندسی ساختمان که قبلا به سه مرتبه محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال با مجموع سه سال محرومیت موقت محکوم شده است، به علت عدم رعایت بی طرفی در داوری، مستلزم اعمال مجازات انتظامی درجه چهار ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
حصارهای محافظ گود در مجاورت معابر و فضاهای عمومی در چه فاصله ای از لبه گود باید احداث شود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در تخریب دستی دودکش های بلند صنعتی، چه موردی نمی تواند معرف فاصله محل استقرار کارگران تا نقطه بالای سازه و ارتفاع ضایعات حاصل از تخریب در داخل کوره باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در اجرای ساختمان نیمه پیش ساخته با صفحات بتن پاششی سه بعدی چه موردی صحیح نمی باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن