گزارش
پرسش
میزان انحراف مجاز در ریسمانی بودن یک تیر 15 متری با یک ستون هم طول آن که هر دو با استفاده از جوش ساخته شده، به ترتیب چند میلی متر است؟( در تیر هیچ انحنای خاصی نظیر پیش خیز وجود ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
دو ساختمان با مصالح بنایی به ارتفاع 4 و 7 متر از روی شالوده هم تراز در کنار هم قرار دارند. حداقل درز لرزه ای بین دو سازه حدودا چند میلی متر است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
برای ساخت یک ساختمان 10 طبقه چسبیده به یک بیمارستان دو طبقه بدون زیرزمین و با سازه اسکلت بتنی که خوب طراحی و اجرا شده است باید گودبرداری به عمق 6 متر از تراز صفر اجرا شود. خطر گود چگونه ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
اگر مقدار زمان تناوب اصلی تجربی دو سازه فولادی و بتنی با سیستم قاب خمشی و به لحاظ جزییات میان قاب دارای شرایط یکسان، برابر به دست آید، ارتفاع این ساختمان ها حدودا چقدر است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن