گزارش
پرسش
در خاک های مخلوط که دارای قلوه سنگ می باشند، برای آزمایش مکانیکی دقیق روی نمونه دست نخورده کدام مورد توصیه می شود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن